Úvod > Provozní řád

Provozní řád a bezpečnostní pravidla

Střelnice Vráž pro mezinárodní disciplínu Lovecký brokový parkúr a pro střelbu z kulových zbraní LČR, s.p. Lesního závodu Konopiště okres Benešov.

1. Účel střelnice

Střelnice slouží LČR, s.p. Lesnímu závodu Konopiště ke střelbě z brokových zbraní pro mezinárodní disciplínu Lovecký brokový parkúr, pro kulové disciplíny Běžící terč a pro střelbu z krátkých a dlouhých kulových zbraní do vzdálenosti do 50 m, za účelem tréninku, pořádání soutěží (i mezinárodních) a ke cvičným účelům.

2. Charakteristika a dislokace střelnice

Podle ČSN č. 395401 – Civilní střelné zbraně a střelivo.

Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně, je střelnice LČR, s.p. Lesního závodu Konopiště zařazena jako střelnice

 • venkovní
 • otevřená
 • pro brokovnice
 • pro malorážky
 • pro krátké palné zbraně
 • pro dlouhé palné zbraně
 • pro bezplášťové olověné střely
 • pro plášťové střely

do 100 m

 • s pevně danou dálkou střelby u kule
 • s proměnlivou dálkou střelby u broků
 • s pohyblivou palebnou čarou i terčovou linií
 • stálá
 • veřejná
 • komerční
 • zkušební, výcviková, sportovní a myslivecká

Střelnice je umístěna na KÚ Bělčice číslo parcel 374, 375, 377, 378, 379, 380, 382, 484, 485, 517, 518, 519, 520, 529, KÚ Chocerady číslo parcely 733/1 a KÚ Vestec číslo parcel 113 a 967 na pozemcích LČR, s.p. Lesního závodu Konopiště, Želetinka 12, okr. Benešov u Prahy.

Jedná se o brokovou a kulovou střelnici pro mezinárodní disciplínu Lovecký brokový parkúr s 38 střelišti, kulové střeliště běžící terč s 1 střeleckým stanovištěm a kulové střeliště se 6 střeleckými stanovišti pro střelbu z krátkých a dlouhých kulových zbraní. Směr střelby bude vždy vyznačen.

Střelnice je schválena znaleckým posudkem č.j. 1360/121 – 2000 ze dne 1.3.2000.

Provoz střelnice je povolen výměrem PČR okresním ředitelstvím Benešov.

3. Povolené druhy zbraní střeliva a způsob střeleb

Zbraně

Všechny druhy a ráže brokových, krátkých a dlouhých kulových zbraní splňující podmínky zákona č. 288/95 Sb. o střelných zbraních a střelivu. Bližší použití zbraní upřesní vždy pro střelivo:

Brokové a kulové náboje splňující podmínky zákona č. 288/95 Sb. o střeleckých zbraních a střelivu. U brokových nábojů používat velikost broků do 2,5 mm.

4. Nebezpečný a ohrožený prostor

Nebezpečný a ohrožený prostor je vymezen střelištěm a vlastním prostorem terénu.

5. Využití střelnice

Střelnice bude využívána po celý kalendářní rok. Využití střelnice si organizuje LČR, s.p. Lesní závod Konopiště, okres Benešov.

6. Pravidla střeleb a bezpečnostní opatření při střelbách

Povinnosti funkcionářů střelnice:

 • Před zahájením vlastní střelby provádět poučení o bezpečnostních zásadách na střelnici.
 • Při střelbě dodržovat všechna ustanovení o bezpečném zacházení se střelnou zbraní.
 • Na každý závod a trénink určit příslušné funkcionáře nebo rozhodčí, kteří musí dbát na pravidla a bezpečnost střelby.
 • Nepřipustit ke střelbě střelce, kteří jsou v podnapilém stavu.
 • Není dovoleno pohybovat se s nabitou zbraní mimo střelecká stanoviště.
 • Jednotlivá střeliště, na kterých se bude konat střelecká akce vyznačit pořadovým číslem. Na střelištích vyznačit střelecká stanoviště obdélníkem nebo kruhem o průměru 1 m2.
 • V době střeleb bude vyvěšen na viditelném místě červený prapor, který bude umístěn na stožáru.
 • Kolem celé střelnice, v patřičné vzdálenosti, na příjezdových a přístupových cestách a cestičkách, jsou umístěny cedule upozorňující, že je zde střelnice.
 • Zamezit přístup osobám do prostoru, kde se střílí a patřičně vyznačit jednotlivá střeliště barevnou folií.
 • Pořadatel, případně rozhodčí má dle svého uvážení právo omezit úhel (výseč) směru střelby.

7. Povinnost ihned ukončit střelbu – mimořádná událost

 1. Objeví-li se v prostoru a ve směru střelby lidé nebo zvířata.
 2. Při zjištění porušení bezpečnostních předpisů kterýmkoliv ze střílejících.

8. Zdravotnické opatření

Pro každou střelbu, jsou-li prováděn střelecké akce druhu soutěží, závodů nebo přeborů, určit zdravotní službu za účelem poskytnutí první pomocí. Při těchto jmenovaných akcích bude vždy připraveno pohotovostní vozidlo.

9. Protipožární opatření

V prostoru střelnice se musí dodržovat protipožární opatření platné podle požárních předpisů. Je zakázáno pálit obaly od nábojů a jiná manipulace s ohněm.

10. Správce střelnice

Za bezpečný provoz střelnice odpovídají LČR, s.p. Lesní závod Konopiště, okres Benešov

Správce střelnice

Zbrojíř střelnice

Konopiště dne

Soudní znalec – balistik ředitel LZ Konopiště